DIENSTVERLENING

Onze dienstverlening

Toets+Bouw is een deskundig en onafhankelijk controlebureau voor de bouw, vastgoed en industrie. Lees hier wat onze dienstverlening voor u oplevert:

De verhouding tussen faalkosten en winst in de bouw is al vele jaren uit balans (bron: Instituut voor Bouwkwaliteit). Zo ernstig zelfs dat het imago van de bouw er sterk onder te lijden heeft. Daarom eisen steeds meer opdrachtgevers goede kwaliteitscontrole en wordt naast veiligheid ook de kwaliteit van bouwwerken steeds meer als prioriteit gezien.

Toets+Bouw heeft kennis en expertise in huis voor het uitvoeren van een hele of gedeeltelijke toetsing van uw bouwproject op het bouwbesluit.

Doordat Toets+Bouw een second opinion uitvoert op uw bouwontwerp, worden in een vroeg stadium mogelijke fouten en risico’s opgespoord en daarmee de faalkosten gedurende uw bouwproces gereduceerd.

Tijdens uitvoering kan Toets+Bouw voor u risico- gestuurd en steekproefsgewijs inspecteren op de bouwplaats en op productielocaties, in het kader van de validatie van het voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit of uw private eisen.

Toets+Bouw kan in de ontwerpfase de mogelijke risico’s beoordelen en tijdens de realisatiefase hierop controleren. Deze risicoanalyse voor een bouwproject draagt bij aan het voorkomen van faal- en stagnatiekosten en kan leiden tot een lagere verzekeringspremie of ruimere dekking bij uw verzekeringsmaatschappij.

Toets+Bouw kan bij de koop, verkoop of aanpassing van een object door middel van een Technical Due Diligences  de actuele technische staat van uw object vaststellen, waardoor u vooraf weet waar u staat en welke risico’s er mogelijk kunnen zijn.

Toets+Bouw kan door u ook ingeschakeld worden als ”derde partij” om toetsingen op het ontwerp of inspecties op het bouwplaats uit te voeren. Hierbij staan wij als derde partij in een onafhankelijke positie ten aanzien opdrachtgevende, adviserende, ontwerpende of uitvoerende partijen in de bouw.

Wat is Commissioning?

Er zijn vele definities van Commissioning in omloop, wij hebben gekozen voor een pragmatische benadering.

Commissioning is het controleren of een bepaald complex product of complexe dienst voldoet aan de eisen van de opdrachtgever toen hij het product of de dienst bestelde. Dit betekent concreet dat Toets+Bouw voor u toetst aan het opgestelde PvE. Vanwege de complexiteit beperkt de controle zich niet tot het moment van opleveren van het gerede product of dienst, maar worden tijdens het gehele realisatieproces controles uitgevoerd.